Liquid Biopsy

En ny metod för upptäckt och uppföljning av cancer

Ett av de hetaste ämnena inom onkologi är användningen av liquid biopsy. Traditionellt har diagnosticeringen av cancer krävt att man tar ett vävnadsprov, en bit av tumören som undersöks för att kunna ställa diagnos och göra en bedömning av prognosen. De senaste åren har diagnosticeringen av cancer också innefattat att man gör en kartläggning av de mutationer som finns i tumören för att med hjälp av den skräddarsy behandlingen, s.k. ”precision medicine”. Liquid biopsy innebär att man istället använder en kroppsvätska för att göra analysen. Oftast görs detta genom att man tar ett blodprov men även urin, saliv, ryggmärgsvätska eller vätska från lungsäcken kan användas. En av fördelarna med liquid biopsy är att metoden är billigare, mindre invasiv, kräver en minimal mängd prov och har färre biverkningar än traditionella metoder. Den har också flera andra fördelar. Den första är att liquid biopsy är en bättre metod för att fånga upp den verkliga olikartade karaktären hos tumörer (ofta finns det flera olika varianter av tumörceller närvarande – vars förekomst dessutom varierar över tid). Dessutom innebär traditionell vävnadsbiopsi att provet tas från ett begränsat område, vilket kan innebära att man missar att få med ett representativt material. För det andra kan liquid biopsy genomföras som en serie prover och därmed kan man fånga utvecklingen av en cancer över tid. För det tredje möjliggör denna upprepade provtagning en aktivare anpassning av behandlingen genom att mäta svar i realtid och möjliggör ändring när resistens utvecklas. Detta är inte möjligt med traditionella metoder.

Flera olika biomarkörer kan analyseras genom liquid biopsy. Dessa inkluderar cirkulerande tumörceller (CTC), cirkulerande cellfritt tumör-DNA (ctDNA), cirkulerande tumör-RNA (ctRNA) och exosomer och mikrovesiklar som produceras av elakartade celler. Av dessa är CTC och ctDNA mest använda. CTC är sällsynta, cirka 1 per miljard blodkroppar. Grupper av dessa celler har större risk att bilda metastaser och de är också användbara för att fastställa sjukdomens prognos. Cellfritt tumör-DNA representerar under 1% allt cirkulerande cellfritt DNA och har en halveringstid på cirka 15 minuter till 2,5 timmar i blodomloppet. Tekniska framsteg har gjort det möjligt att upptäcka och analysera dessa mycket ovanliga fynd. Målet med dessa provtagningar är att identifiera de genetiska eller epigenetiska mutationerna som är förknippade med tumören i fråga. Mutationerna kan bekräfta diagnosen, ge prognostisk information, upptäcka återfall innan datortomografiundersökningar visar detta, och fungera som mål för molekylärbaserad behandling. Tidigare förlitade sig sökandet efter dessa genetiska markörer på förhandskunskap om den aktuella mutationen. Men med tillkomsten av nästa generations sekvensering kan tumörens hela DNA analyseras. Dessutom kan, som nämnts ovan, den genetiska profilen för cancercellerna skifta under behandlingen, och då kan behandlingen också justeras för att hantera dessa förändringar. I själva verket är löpande övervakning av sjukdomsprocessen möjlig. Möjligheterna med liquid biopsy är spännande. I förlängningen kan det leda till tidigare diagnos och bättre, effektivare behandling för att minska sjuklighet och dödlighet på grund av cancer.

Hittills har liquid biopsy inte använts i någon större utsträckning inom sjukvården. Trots potentialen har endast fyra tester godkänts av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Men många fler är under utveckling. Ett test som ser potentiellt lovande ut är CancerSEEK. Detta test utvecklades vid Johns Hopkins Universitetet och använder en kombination av genetiska- och proteintumörmarkörer och för att screena för åtta olika cancerformer. Även om detta test fortfarande befinner sig under utveckling har det hittills visat goda resultat att kunna användas som ett komplement till traditionella onkologiska diagnosmetoder, en roll som många olika typer av liquid biopsy-tester kan fylla framöver.

👋

Welcome to Tina!

Let's get a form set up
so you can start editing.

📖 Form Setup Guide