Evident är ett försäkringsbolag som säljer personförsäkringar. För att vi ska kunna erbjuda försäkringar behöver vi behandla personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg och informerad om hur vi jobbar med personuppgifter. Därför har vi skapat en kanske lite tråkig, men väldigt viktig personuppgiftspolicy som utförligt beskriver hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, vilka rättigheter du har samt vad vi gör för att skydda din personliga integritet. För att ta del personuppgiftspolicyn kan du klicka här.

Dessutom har vi här nedanför gjort ett försök att mer kortfattat summera informationen om hur vi på Evident behandlar personuppgifter. Men vill du verkligen få koll på detta viktiga område, så är det alltså vår personuppgiftspolicy du ska läsa.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en person. Personuppgifter kan vara ett personnummer, namn, adress, förmånstagare, försäkrad, hälsouppgifter och försäkringsnummer.

Var hämtar vi personuppgifter ifrån?

Personuppgifter kan vi få direkt från dig till exempel i samband med att du ansöker om att köpa en försäkring av oss men även senare om du till exempel vill ändra något i en försäkring du redan har eller om du drabbas av en skada.

Vi kan även hämta uppgifter från våra samarbetspartners eller offentliga källor såsom register som förs av myndigheter, till exempel folkbokföringsregister och skattemyndighetens register samt genom cookies på våra hemsidor. Vi måste också i vissa fall enligt lag hämta in information från sanktionslistor (hos internationella organisationer inom EU).

Vad använder vi uppgifterna till?

De uppgifter som vi inhämtar används för att ge dig produkter och tjänster och se till att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda dem. Personuppgifter är en väsentlig del för att vi ska kunna teckna, administrera och fullgöra försäkringsavtal, utföra skadereglering samt räkna risker och premier för försäkringarna vi tillhandahåller.

Vi använder personuppgifter för att förbättra våra produkter, säkerhet, processer och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar, föra statistik och marknadsanalyser. Sist men inte minst hjälper de oss att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism, förebygga och utreda brott.

Laglig grund för behandling

Vår lagliga grund för behandlingen av dina personuppgifter varierar beroende på vad vi använder uppgifterna till. Det kan exempelvis vara för förberedande eller uppfyllande av avtal med den registrerade (försäkringsavtalet), fullgöra rättsliga förpliktelser eller genom vårt berättigade intresse (intresseavvägning). Om personuppgifterna är känsliga utgörs den lagliga grunden vanligen av särskilt samtycke, eller av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk enligt försäkringsavtalet. Du kan läsa mer om varje enskild behandling i vår personuppgiftspolicy.

Automatiserat beslutsfattande

När du tecknar försäkring hos oss digitalt via vår hemsida gör du det vanligen genom ett s.k. automatiserat beslutsfattande. Det betyder att du får ett automatiserat beslut om vi har kunnat bevilja försäkring och i så fall på vilka villkor den har beviljats, grundat på information som du lämnat till oss, utan personlig kontakt. Du har alltid rätt att begära ett manuellt beslut av oss i stället eller att uttrycka din åsikt eller bestrida beslut som endast grundas på automatiserad behandling.

Vilka kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att kunna leverera våra produkter och tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra. Det kan exempelvis röra våra samarbetspartners som utför viss skadereglering och försäljning av våra försäkringar samt leverantörer av exempelvis IT-tjänster. Vi kan även komma att behöva lämna ut uppgifter till myndigheter utifrån den rättsliga skyldighet vi har. Det kan gälla information till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och tillsynsmyndigheter för försäkring.

Tredjelandsöverföringar

Evident bedriver endast verksamhet inom Sverige och dina personuppgifter behandlas framförallt inom EU och EES, men i enstaka fall kan informationen komma att överföras och behandlas i länder utanför EU/EES (tredjeland). Evident säkerställer alltid att samarbetspartnern behandlar uppgifterna i enlighet med gällande och relevanta dataskyddslagar samt vidtar alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en lämplig skyddsnivå och i enlighet med gällande lag (exempelvis genom standardavtalsklausuler).

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Evident och i så fall få ett registerutdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller elektroniskt överföra dina uppgifter samt invända mot viss behandling. Du kan även återkalla ditt samtycke.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt. Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid. Vi bevarar exempelvis uppgifter så länge som vi har skyldigheter under försäkringsavtalet och så länge som du har möjlighet att framställa krav under avtalet.

Klagomål gällande personuppgiftshantering

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är svensk tillsynsmyndighet för Evidents personuppgiftsbehandling. Integritetsskyddsmyndigheten kan även nås på telefon: 08-657 61 00 och e-post: imy@imy.se.

Kontaktuppgifter

Evident har utsett ett dataskyddsombud (DPO). Du kan kontakta dataskyddsombudet på e-postadressen: dataskydd@evidentlife.se eller på: Dataskyddsombudet, Evident Life Försäkring AB, Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43, Stockholm

Om du har några frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet.

👋

Welcome to Tina!

Let's get a form set up
so you can start editing.

📖 Form Setup Guide